بررسی اثر عصاره آبی سير بر ميزان نيتريک اکسايد سرمی موش