ارتباط امتياز رژيم غذايي کاهنده فشار خون با سندرم متابوليک در زنان