اثر چهار هفته رژيم غذايی به منظور توقف پرفشاری خون بر پيامد ديابت بارداری