اثر يک دوره تمرين هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی زنان ميانسال