اثر ورزش بر روده دیابتی – اثرات بالقوه سلامت و مکانیسم های زمینه ای