اثر هشت هفته تمرينات مقاومتی بر ميزان فاکتور نروتروفيک مشتق از مغز زنان مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس