اثر مصرف کراتین و تمرین مقاومتی بر شاخص های اکسیداتیو استرس در بافت های مختلف (مقاله لاتین)