اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ