اثر مصرف يک وعده مکمل گلوتامين بر شاخص‌های آسيب عضلانی پس از فعاليت مقاومتی برون‌گرا