اثر مصرف امگا-۳ بر عملکرد و تندرستی افراد جوان بعد از تمرینات شدید برون گرا (مقاله لاتین)