اثر تمرین ورزشی و مصرف روغن زیتون بر حافظه فضایی، بیان ژن‌های AKT و کاسپاز۳ در رت‌های مبتلاشده به پارکینسون – فیزیولوژی ورزشی