اثر تمرین تناوبی با شدت‌های مختلف بر سطح سرمی عامل رشد فیبروبلاستی ۲۱ و مایوستاتین مردان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی