اثر تمرینات هوازی بر آسیب های DNA میتوکندریایی و سالمندی (مقاله لاتین)