اثر تمرين هوازي به همراه مكمل سازي با امگا ۳ بر پاسخ‌هاي التهابي در بيماران ديابتي نوع دو