اثر استرس روانی حاد بر توان ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس