اثرات ورزش، جنسیت، و فاز قاعدگی در بیان ژن پروتئین های ضد میکروبی بزاقی (AMP) (مقاله لاتین)