تاثير تمرين ورزشی اوروفارنکس- لينگولا در درمان خرو‌پف اوليه