بررسی تأثير مکمل‌ياری با کراتين بر حافظه، يادگيری و آپوپتوز بعد از تزريق بتاآميلوئيد در موش‌های صحرايی نر ويستار