بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفايل‌های ليپيد خون در موش‌های صحرايی ديابتی