اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه