اثر تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای قلبی تنفسی در مردان مبتلا به ديابت نوع ۲