اثر اسید های چرب امگا ۳ در پیشگیری و درمان بیمار ی کبد چرب