کدام یک از روش های غیرتهاجمی در اندازه گیری زاویه Q در حالت طاق باز معتبرتر است؟