تأثیر یک دوره تمرینات شنا بر سطح اینترلوکین۶ بافت ریه رت‌های ویستار متعاقب مواجهه با کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو(NNK)