تأثیر شش هفته تمرینات ترکیبی بر سطح استراحتی پنتراکسین۳ و سرم آمیلوئید A پلاسمای مردان مبتلا به دیابت نوع دو (فیزیولوژی ورزشی)