تأثير موسيقی بر پاسخ‌های متابوليکی مردان ورزشکار هنگام فعاليت ورزشی فزاينده