بررسی دقت تخمین فشار CO2 خون شریانی از فشار CO2 انتهای بازدمی در سه شدت تمرینی ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی