اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس ۲۱۷ هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی