اثر رسوراترول بر تغییر فاکتورهای استرس اکسیداتیو القاشده توسط روتنون در هیپوکامپ رت‌های اوارکتومی‌شده – فیزیولوژی ورزشی