اثر تمرین تناوبی با شدت بالا و محدودیت کالریک بر عوامل التهابی و پری‌لیپین۳ بافت چرب احشایی رت‌های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲